Jansegers FranÁoise, kantoor te 9910 Knesselare, Urselseweg 63

Welkom      Alle advocaten zijn gebonden door de deontologie van hun lokale Orde van Advocaten.
Vakgebied       Zij dienen steeds bekend te maken op eerste verzoek bij welke Orde zij zijn aangesloten.
Contact       Het is de stafhouder die klachten kan behandelen i.v.m. foutief handelen van een advocaat.
Informatie       Meer informatie ter zake kan U vinden op de website van de Vlaamse Orde van Advocaten.
Tarieven
Links         

Hieronder volgen de gegevens van de collectieve polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten via de balie van Gent:
 - Adres hoofdverzekeraar Amlin (vanaf 1.01.2013): 
Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel
Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009
Bijkantoor BelgiŽ - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745
- Waarborg : 1.250.000 EUR per advocaat per schadegeval
- Vrijstelling : 2.500 EUR per schadegeval of 300 EUR zo er een aanstelling gebeurde door het Bureau voor Juridische Bijstand
- Territorialiteit : is opgenomen in art. 9 van de polis. De waarborg van de overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele
wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BelgiŽ gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door artikel 8 gemaakte verduidelijkingen.
Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Ook de Stafhouder kan nog steeds een bemiddelende rol opnemen.

Sinds eind 2013 is Boek XVI van de wet Economisch Recht van toepassing op de contractuele relatie tussen een advocaat en een consument.
Dit houdt in dat een Ombudsdienst van de Vlaamse Advocatuur werd opgericht. Zie http://oca.ligeca.be/nl/faq/

De bedoeling is een kosteloze procedure in te richten, die een akkoord kan bereiken tussen de advocaat en diens cliŽnt, ofwel een niet-bindend advies kan geven of bij niet-akkoord beroep mogelijk maken op de rechtbank. Partijen kunnen zich uit dergelijke procedure terugtrekken. Zolang de aanvraag via de OCA loopt is er geen sprake van enige verjaring. Invorderingen van bv. erelonen worden tijdens de onderhandelingen niet geduld.

Vanaf 1 mei 2018 wordt de GDPR-Richtlijn zoals ze werd omgezet naar Belgisch recht ook van toepassing op de advocatuur. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de advocaat zelf. Er wordt gewerkt met softwarepakket KLEOS van Wolters Kluwer, hetwelke geheel conform is aan de Richtlijn. De persoonsgegevens welke dienen bewaard voor fiscale doeleinden worden niet gewist doch gedurende de wettelijke verplichte bewaartermijnen bewaard. Alle in het kader van lopende procedures of invorderingen verzamelde gegevens worden electronisch bewaard via de KLEOSserver, het is mogelijk hiervan een afschrift aan te vragen tegen kostprijs opzoeking, kopie en verzending. Na afloop van de wettelijk verplichte bewaartermijnen (5 jaar na einde prestaties voor de cliŽnt en/of 7 jaar in fiscale materies) worden de dossiers offline gearchiveerd en uiteindelijk vernietigd. De boekhouding blijft bewaard.